az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

AMEA Fəlsəfə və Sosiologiya İnstitutunun Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (37) (2021) sayı çap olunub.

Jurnalda İlham Məmmədzadənin “Mədəni-tarixi epistemologiya məsələsinə dair”, Eynulla Mədətli, Qabil Camalovun “Təbrizdə Məhəmməd və Hüseyn Naxçıvani qardaşlarının maarifçilik fəaliyyətləri”, Əbülhəsən Abbasovun “Yeni İpək Yolu qlobal dünya nizamının formalaşması kontekstində”, Cemalnur Sargut (Turkiyə) “Samıha Ayverdı’s understandıng of futuwwa”,


Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (35) sayı çap olunub.
Jurnalda Eynulla Mədətlinin, “Araş İftixari (Azərbaycan) Azərbaycanın Vətən müharibəsinə İranda münasibət: ənənəvi yanaşma və yeni reallıq”, Kerem Karabulutun (Türkiye) “Pandemi sürecinin sosyo-ekonomik etkileri”, Etibar Nəcəfovun (Azərbaycan) “Antisemitizm: mahiyyəti, tarixi formaları və müasir durumu”, Əli İbrahimov (Azərbaycan) “Ramiz Rövşən poeziyasında tanrı, vətən və insan məfhumlarına fəlsəfi yanaşma”, Birgit Biehlin (Germany) “The ethics of the use of the new technology”,  Nailə Əsədovanın (Azərbaycan) “Postmodernist paradiqma və onun başlıca tarixi formaları”, Mahmud Haydarın (Lebanon) “Sədrəddin əl-Şirazinin Qurana yanaşması. Transsendental fəlsəfənin mükəmməl hikməti”, Həlimə Qafarovanın (Azərbaycan) “Müasir dövrdə sosial-fəlsəfi refleksiya problem”,  Seysenbay Kudasov və Maksad Aliphanın (Kazakistan) “Bilge hikar ve Abai'nin ahlak hakkindaki düşünceleri”, Вахит Акаев (Российская Федерация) “Тарикат накшбандийа в Дагестане и Чечне: мистицизм, газават и мюридизм”, Orxan Nağıyevin (Azərbaycan) “Qədim yunan fəlsəfəsində siyasi əxlaq məsələlərinin qoyuluşu”, Emil Kazımovun (Azərbaycan) “Müasir beynəlxalq əlaqələr qloballaşma şəraitində” və İradə Zərqanın  “oxucu rəyi” rubrikasında “Arzu Əşrəf qızı Haсıyevanın “Azərbaycan mütəfəkkirləri zamanın kontekstində” əsəri haqqında” məqalələri yer alıb.


Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (34) sayı çap olunub.
Jurnalda Azər Mustafayevin  “Milli adət-ənənələr və Azərbaycan mədəniyyəti”, Füzuli Qurbanovun “Şüurun çətin problemi: postneoklassik yanaşmanın kommunikativ aspekti prizmasında”,  İlbər Ortaylının “Türk İslam tarixində transformasiya”, Arzu Hacıyeva “Həmənki o həyata sonsuz qayıdış: Nitsşenin vəhyi”, Aytək  Məmmədovanın “Şərq dünyasının böyük alimləri və filosofları haqqında”, Faiq Ələkbərlinin “Hüseyn Baykaranın yaradıcılığında Azərbaycan milli ideyası”, Имре Иштван Пачаи “Aлтайские мотивы в венгерских волшебных сказках”, Radif Mustafayevin “Orta əsrlər müsəlman şərqində Əbu Nəsr əl-Fərabinin Aristotel “poetika”sına münasibəti “, Alessandra Marchi “Le soufisme  en Italie (Sufism in Italy),  


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalı olan “Elmi əsərlər” jurnalının növbəti (№ 2 (33) sayı çap olunub.
Jurnalda Rafail Əhmədlinin (Azərbaycan) “İmadəddin Nəsiminin ictimai-siyasi görüşləri”, Paul Ballanfatın (Türkiyə) “Dekart və antoloji arqument”, Oljas Suleymenovun (Kazaxstan) “Piramida  üzərində şahin (Qədim Misirdə türklər)”, Mövlud Xxalfallahın (Əlcəzair) “İslam fəlsəfəsinin Hindistanda maarifçilik dövrünə təsiri”, Vüsalə Gülmaliyevanın (Azərbaycan) “Sülh anlayışı: tarixi və müasir yanaşma”, Bogdana Todorovanın (Bulqaria) “Contemporary challenges before philosophy nowadays”, Albena Nakovanın (Bulgaria) “National identity and the attitude towards “the other”/ “the stranger”. the two faces of contemporary bulgarian society”, Rəşad Əsgərovun (Azərbaycan) “Sovet Azərbaycanında fəlsəfi fikrin inkişaf istiqamətləri”, Samirə Həbibbəyli (Azərbaycan) “Azərbaycan Respublikası və Gürcüstan  arasında enerji sahəsində əlaqələr”,
Yelena Yevstifeyevanın, Svetlana Filipçenkovanın, Andrey Xarçenkonun (Rusiya) “Mobil təcrübədə özünüidentikliyin transformasiyası”, Natəvan Nəcəfovanın (Azərbaycan)
“Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların cəmiyyətin fəal üzvləri kimi formalaşması sosioloji tədqiqat kontekstində”, Şəhla Abdullayevanın (Azərbaycan) “Etik moda və onun xüsusiyyətləri” və Fazil Zeynalovun (Azərbaycan) “Qloballaşma prosesində suverenlik” adlı məqalələri yer alıb.


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2019. №1 (32) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb. 
Jurnalda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı, Rusiya, Qazaxıstan, Əlcəzair, İtaliya, Fransa və Tunis alimlərinin Azərbaycan və rus dillərində siyasi, sosial və fəlsəfi mövzuları əhatə edən elmi məqalələri dərc edilmişdir.
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan jurnalın baş redaktoru fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadə, baş redaktorun müavini tarix elmləri doktoru Eynulla Mədətli, məsul katibləri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbib Hüseynov və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəddin Şabanovdur.AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2018. № 2 (31) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb.
Jurnalın bu sayında 8 bölmə üzrə yazılar işıq üzü görmüşdür. Bunlardan “Fəlsəfə” bölümündə:
Zakir MƏMMƏDOV “Şərq dünyasının böyük filosofu - Siracəddin Urməvi”, Sakit HÜSEYNOV “Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində ekoloji təhlükəsizliyin yeri və rolu”, Хикмет ВЕЗИРОВ, Фикрет ВЕЗИРОВ-КЕНГЕРЛИ “Проблемы философской и социологической категории актуальности”, Kamran İSMAYILOV “Azərbaycançılığın tarixi, mənəvi, mədəni əsasları”, Aytək MƏMMƏDOVA “Zakir Məmmədovun yaradıcilığında İmadəddin Nəsiminin panteist fəlsəfəsi”, Nicat MƏMMƏDOV “Azərbaycanda xarici dillərə meyillilik və müasir Azərbaycan dilinin ictimai problemləri”, Rauf MƏMMƏDOV “F. Nitsşe: ―Zaratustra belə demişdir”,  Faiq ƏLƏKBƏRLİ “Mirzə Əbdürrəhim Talibzadənin fəlsəfi-dini və sosial-siyasi dünyagörüşü”, Rövşən HACIYEV “Tarixi prosesin dövrləşdirilməsinə dair eksternalist istiqamətli nəzəriyyələrin fəlsəfi təhlili”, 
Şölət ZEYNALOV “Dialoq fəlsəfəsi və ekzistensional böhran”, Aidə ƏLİYEVA “Əxlaq və mənəviyyatın nisbəti problemləri”, Rasim MƏCİDOV “İranda islam milləti ideyalarının formalaşması”, Fəxrəddin QULİYEV “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının şeirlərində konseptual fraktallar”;


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2018. № 1 (30) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb. 
Jurnalın bu sayında FƏLSƏFƏ istisası üzrə Eynulla Mədətlinin “Heydər Əliyev şəxsiyyəti: sərhədləri aşan cazibə və siyasi müdriklik”,  Afaq Rüstəmovanın “Milli şüur və milli mentalitet: qarşılıqlı təsir məsələləri”, Əyyub Kərimovun “Tolerantlıq müasir Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi kontekstində”, Назиля Mамедова “Эволюция концепций социальной справедливости”, Müslüm Nəzərovun “Postqeyri-klassik dövr və təhsil iddeyaları”, Yusif Hüseynovun “Mollanəsrəddinçilərin ictimai-fəlsəfi irsi və Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi”, Könül Salmanova “Fəaliyyət- sosial fəlsəfənin kateqoriyası kimi”, Nailə Əsədovanın “Teosentrik estetik paradiqmanın ən parlaq mücəssəmə dövrü: Orta əsrlər”, Aytən Cəfərovanın “Müasir gender təhsilinin nəzəri – metodoloji əsasları”, Elçin Əhmədovun “Azərbaycan – mədəniyyətlərarası dialoq ölkəsi kimi”, Həlimə Qafarovanın “Postneoklassik prinsiplərin təhlili”;


©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019