az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2019. №1 (32) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb. 
Jurnalda Azərbaycan alimləri ilə yanaşı, Rusiya, Qazaxıstan, Əlcəzair, İtaliya, Fransa və Tunis alimlərinin Azərbaycan və rus dillərində siyasi, sosial və fəlsəfi mövzuları əhatə edən elmi məqalələri dərc edilmişdir.
AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan jurnalın baş redaktoru fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadə, baş redaktorun müavini tarix elmləri doktoru Eynulla Mədətli, məsul katibləri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbib Hüseynov və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəddin Şabanovdur.AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2018. № 2 (31) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb.
Jurnalın bu sayında 8 bölmə üzrə yazılar işıq üzü görmüşdür. Bunlardan “Fəlsəfə” bölümündə:
Zakir MƏMMƏDOV “Şərq dünyasının böyük filosofu - Siracəddin Urməvi”, Sakit HÜSEYNOV “Milli təhlükəsizliyin təmin edilməsində ekoloji təhlükəsizliyin yeri və rolu”, Хикмет ВЕЗИРОВ, Фикрет ВЕЗИРОВ-КЕНГЕРЛИ “Проблемы философской и социологической категории актуальности”, Kamran İSMAYILOV “Azərbaycançılığın tarixi, mənəvi, mədəni əsasları”, Aytək MƏMMƏDOVA “Zakir Məmmədovun yaradıcilığında İmadəddin Nəsiminin panteist fəlsəfəsi”, Nicat MƏMMƏDOV “Azərbaycanda xarici dillərə meyillilik və müasir Azərbaycan dilinin ictimai problemləri”, Rauf MƏMMƏDOV “F. Nitsşe: ―Zaratustra belə demişdir”,  Faiq ƏLƏKBƏRLİ “Mirzə Əbdürrəhim Talibzadənin fəlsəfi-dini və sosial-siyasi dünyagörüşü”, Rövşən HACIYEV “Tarixi prosesin dövrləşdirilməsinə dair eksternalist istiqamətli nəzəriyyələrin fəlsəfi təhlili”, 
Şölət ZEYNALOV “Dialoq fəlsəfəsi və ekzistensional böhran”, Aidə ƏLİYEVA “Əxlaq və mənəviyyatın nisbəti problemləri”, Rasim MƏCİDOV “İranda islam milləti ideyalarının formalaşması”, Fəxrəddin QULİYEV “Aşıq Hüseyn Bozalqanlının şeirlərində konseptual fraktallar”;


AMEA Fəlsəfə İnstitutunun “Elmi əsərlər” (Bakı 2018. № 1 (30) beynəlxalq elmi-nəzəri jurnalının növbəti sayı işıq üzü görüb. 
Jurnalın bu sayında FƏLSƏFƏ istisası üzrə Eynulla Mədətlinin “Heydər Əliyev şəxsiyyəti: sərhədləri aşan cazibə və siyasi müdriklik”,  Afaq Rüstəmovanın “Milli şüur və milli mentalitet: qarşılıqlı təsir məsələləri”, Əyyub Kərimovun “Tolerantlıq müasir Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi kontekstində”, Назиля Mамедова “Эволюция концепций социальной справедливости”, Müslüm Nəzərovun “Postqeyri-klassik dövr və təhsil iddeyaları”, Yusif Hüseynovun “Mollanəsrəddinçilərin ictimai-fəlsəfi irsi və Heydər Əliyevin dövlətçilik təlimi”, Könül Salmanova “Fəaliyyət- sosial fəlsəfənin kateqoriyası kimi”, Nailə Əsədovanın “Teosentrik estetik paradiqmanın ən parlaq mücəssəmə dövrü: Orta əsrlər”, Aytən Cəfərovanın “Müasir gender təhsilinin nəzəri – metodoloji əsasları”, Elçin Əhmədovun “Azərbaycan – mədəniyyətlərarası dialoq ölkəsi kimi”, Həlimə Qafarovanın “Postneoklassik prinsiplərin təhlili”;


©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019