az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    BAŞ REDAKTORUN MÜAVİNİ                                                                        

EYNULLA YADULLA OĞLU MƏDƏTLİ 

1954-cü ildə anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetini , 1981-ci ildə Azərbaycan EA Fəlsəfə və Hüquq İnstitutunun aspiranturasını bitirmişdir. 1984-cü ildə fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi, 1994-cı ildə dosent elmi adı almışdır. 1975-1996-cı illərdə tədris, elm müəssisələrində, partiya işində işləmiş, 1991-1995-ci illərdə Naxçıvan MR Ali Məclisinin deputatı olmuşdur. 5 fevral 1996-cı il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının Təbriz şəhərində Baş konsulu vəzifəsinə təyin edilmiş, 1996-2001-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikasındakı səfirliyinin müşaviri olmuşdur. 2001-2002-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyində müşavir vəzifəsində çalışmışdır. 

18 aprel 2002-ci il tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının Pakistan İslam Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsinə təyin edilmiş, 2004-ci ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan Respublikasının eyni zamanda iqamətgahı İslamabadda olmaqla, Əfqanıstan İslam Respublikasında səfiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2010-cu ilin iyulun 15-də Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Pakistandan geri çağırılaraq Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri vəzifəsinə təyin edilmişdir. 2015-ci ilin iyununda xidmət müddəti bitdiyinə görə səfir vəzifəsindən geri çağırılmışdır. 2016-cı ilin yanvarından AMEA A.A.Bakıxanov adma Tarix İnstitutunda aparıcı elmi işçi vəzifəsində çalışmışdır. 2017-ci ilin mart ayından AMEA Fəlsəfə İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavinidir. 
E.Mədətli tarix üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün “XX əsr Azərbaycan tarixi məsələləri İran tarixşünaslığında” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 

Çap olunan elmi əsərlər: 
1. İnkişaf etmiş sosializm şəraitində sosializm yarışının tərbiyəvi funksiyalarının güclənməsi. Az.EA Fəlsəfə və hüquq İnstitutunun Xəbərləri, Bakı, 1981, sayı 1, s.13-21; 
2. Yarış və beynəlmiləl tərbiyə. “Təşviqatçı” jurnalı, Bakı, 1981, sayı 13, s.12-15 (A. Səfərovla birlikdə); 
3. İctimaiyyət kursunun tədrisində şagirdlərin əmək tərbiyəsi. Tarix, ictimaiyyət, coğrafiya tədrisi jurnalı, Bakı, 1981, sayı 4, səh.37-41; 
4. Sosializm yarışı və mənəvi tərbiyə.“Təşviqatçı”jurnalı,Bakı,1983,sayı 21, s.9-12 
5. Sosializm yarışı və beynəlmiləl tərbiyə. Yetkin sosializm şəraitində zəhmətkeşlərin beynəlmiləl tərbiyəsi məsələləri, Bakı, “Elm”, 1984, s.87-99; 
6. Sosializm yarışının tərbiyəvi rolu. Gənc filosofların SSRİ-nin 60 illiyinə həsr edilmiş Birinci Respublika konfransının materialları, Bakı,”Elm”, 1983.s.34-35; 
7. Sosializm yarışı və beynəlmiləl tərbiyə. Bakı, “Bilik” cəmiyyəti, 1984.-40s; 
8. Sosializm yarışı və elmi-texniki tərəqqi.- “Naxçıvan MSRR-in maddi-mənəvi sərvətləri və elmi-texniki tərəqqi” Respublika elmi konfransının məruzələrinin tezisləri, Naxçıvan,1986, s. 69 (rus dilində); 
9. Əmək kollektivivin tərbiyəvi funksiyası.-“Yenidənqurma və Pedaqoji institutda ümumelmi fənnlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi məsələləri” elmi metodiki konfransının materialları, dekabr 1987-ci il. Naxçıvan, 1988, s.33-35; 
10. Yeni təsərrüfatçılıq şəraitində.“Təşviqatçı”jurnalı. Bakı,May 1988, sayı 10, s.13-15; 
11. Sov.İKP MK iyun (1987)Plenumu materiallarından istifadə. Tarix, ictimaiyyat, coğrafiya tədrisi. Bakı, 1988, sayı 2, s.7-9; 
12. Yenidənqurma şəraitində əmək fəaliyyətinin tərbiyəvi cəhətləri.Naxçıvan MSSR-in maddi-mənəvi sərvətlərinin öyrənilməsinin elmi əsasları Respublika elmi konfransının materialları, Naxçıvan, 1989, s.110-114 (rus dilində); 
13. İstehsal fəaliyyətinin estetik cəhətləri. Bakı, “Bilik” cəmiyyəti, 1991. -34 s; 
14. Məmməd Arazın Araz dastanı. Məmməd Araz -60 . Millilik və bəşərilik. Bakı, Azərnəşr, 1993; 
15. Eski türk yurdu Nahçivan.-“Türk dünyası” jurnalı, sayı 3, Ankara, 1993; 
16. Memmed Arazın Araz dastanı.-“Kardeş edebiyyatlar” dergisi, Erzurum, 1993, səh.24-25; 
17. 1918-1920-ci illərdə Naxşıvan bölgəsinin korunması uğrunda Türkiyənin mücadiləsi. XII Türk Tarix Konqresinin Bildiri özetləri, Ankara, 1994, s.40-41 
18. Heyət ailəsi və Naxçıvan. “Doktor Cavad Heyət” kitabı, Bakı,”Azərbaycan” nəşriyyatı,1995; 
19. Naxçıvan 1918 -1920-ci illərdə. Azərbaycan tarixində Naxçıvan (Tarixi oçerklər), Bakı, 1996; 
20. İslam dini bayramlarının Naxçıvanda keçirilməsinə dair.(Elbəyi Sadiqoğlu ilə),V Millətlərarası türk xalq kültürü konqresi Gelenek,Görenek,İnanclar seksion bildiriləri, Ankara, TC Kültür Bakanlığı, 1997, s.305-307; 
21. Tarix elminə yeni töhfə. Azərbaycanda nəşr olunan “ Tarix və onun problemləri jurnalı” haqqında.“Varlıq”jurnalı, Tehran, 1998, sayı 108-1, s.101-102 
22. Azərbaycanın istiqlal günü ilə əlaqədar müraciət. Varlıq jurnalı, Tehran, 1998, sayı, 108-1,s.115-117; 
23. Atatürkün başqanlığında Erzurum konqresi və Nahçıvan sorunu.-Üçüncü Uluslararası Atatürk Sempozyumu, 3-6 Ekim 1995.Gazi Mağusa - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyyəti, cilt II,Ankara, 1998; 24. İran tarixşünaslığında Kəsrəviçilik və onun yeni təzahürləri.-Tarix və onun problemləri, sayı 3, Bakı, 1998; 
25. Türkiyənin Azərbaycan siyasəti və Atatürk İran tarixşünaslığında.-“Atatürk,Türk dünyası və Azərbaycan” simpozyumunun materialları, Bakı, 1998. 
26. İran tarixşünaslığında Azərbaycan xalqının təşəkkülü məsələsinə dair. –Tarix və onun problemləri, sayı 4, Bakı, 1998; 
27. 1918-1920-ci illərdə Naxşıvan bölgəsinin korunması uğrunda Türkiyənin mübarizəsi. XII Türk Tarix Konqresinin materialları, Ankara, Türk Tarix Kurumu, 1999, s.349-359; 
28. Məşrutə inqilabında Azərbaycanın rolu haqqında. Məşrutə inqilabına həsr edilən Birinci beynəlxalq seminarda məruzə, 4-6 avqust 1999, Tehran; 
29. Məşrutə inqilabının tədqiqində qiymətli mənbə. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Məşrutə inqilabından hesabatları(xəbərləri)-fars dilinə tərcümə edən R. Rəisniya. Varlıq jurnalı, Tehran,1377 (1999), sayı109, s.91-94; 
30. Rəhim Rəisniyanın “Azadlığın son səngəri” əsəri haqqında. Varlıq jurnalı,Tehran, 1378, sayı112-1, s.109-112; 
31. Azərbaycan Cumhuriyyətində Novruz bayramı, Birinci Novruz Konqresinin məqalələr məcmuəsi, Tehran, Sazeman-e Miras-e Fərhəngi,1379, s.209-212 fars dilində(Eyd-e nouruz dər cumhuriyye Azərbaycan. Məcmue-ye məğalat nəxostin həmayeş-e nouruz); 
32. Naxşıvanda qurulan “Araz türk hökumətinin” İran tarixşünaslığında dəyərləndirilməsi .Atatürk 4. Uluslararası Konqresi, 25-29 ekim 1999, Türküstan – Kazakistan; 
33. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası İran tarixçünaslığında. Tarix və onun problemləri, sayı 3-4, Bakı, 1999; 
34.Azərbaycan Respublikasında məhərrəmlik mərasimləri. IV Beynəlxalq “Məhərrəm və xalq mədəniyyəti” konfransının materialları, 24-26 may 2000-ci il, Tehran, 2000; 
35. Şeyx Məhəmməd Xiyabani İran tarixşünaslığında.“Səhər”jurnalı, Təbriz –İran, 1379, sayı7-8, s.12-18; 
36. Qarabağ problemi İran tarixşünaslığında. Tarix və onun problemləri, sayi 1, Bakı, 1999; 
37. Naxçıvan tarixi İran tədqiqatçılarının əsərlərində. Naxçıvan DU-nun Elmi əsərlər toplusu,( Naxçıvan MR-in 75 illiyi münasibəti ilə), Naxçıvan, 1999; 
38. İran türklərinin əski tarixi, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, “Bilgə” jurnalı, sayı 21,Ankara, 1999. səh.81-85; 
39. Türkiyə - Azərbaycan münasibətləri İran tarixşünaslığında (1918-1921- ci illər). Beynəlxalq həyat jurnalı , sayı 3, Bakı, 1999; 
40. Xiyabani hərəkatı: ittihamlar və həqiqətlər. Varlıq jurnalı, Tehran, sayı 117-2, s.69-80; 
41. İranda Pişəvəri irsinə maraq.-“Söz” jurnalı,sayı 1-2, Bakı, 1999; 
42. “Heyət-e Fövqəladeye Qafqaziyye”sənədlər toplusunda İran – Azərbaycan Cumhuriyyəti münasibətləri haqqında.”Varlıq”jurnalı,Tehran, 2000, sayı 3-4. 
43. Naxçıvanın siyasi tarixi: yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırması. Tarix və onun problemləri, sayı 3-4, Bakı, 2001; 
44. “Naxçıvanın siyasi tarixi” kitabı haqqında bəzi mülahizələr.“Şəms-Təbriz” həftəliyi, 2 may,19 may,29 may 2001-ci il, fars dilində.(Çənd mülahize piramune ketab-e tarix-e seyasi-e Nəxcəvan); 45. İran tarixçiliyində“Azərbaycan haradır?”məsələsi. “Səhər” jurnalı, Təbriz, 1379, s.3-7; 
46. Dr. M.Zehtabinin “İran türklərinin əski tarixi” kitabı haqqında “Varlıq” jurnalı, sayı 110, Tehran ,1377 (1999) s.55-61; 
47. Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Əhməd Kəsrəvi münasibətləri. “Səhər” jurnalı, Təbriz, 1379, sayı 7-8, s.12-18 
48. İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur. S. Sərdariniyanın kitabı barəsində. Varlıq jurnalı, Tehran, 1380, sayı 121-2, s.13-16; 
49. Doktor Cavad Heyət Azərbaycan tarixinin keşiyində. “Bıçaq və qələm”məcmuəsi, Bakı, 2000; 
50. Şeyx Səfiəddin Ərdəbilinin “Qara məcmuə” əsəri Tehranda.-Tehran, Varlıq jurnalı, 1380, sayı 121;
51. Azərbaycan Cumhuriyyətinin (1918-1920)İranda ilk səfiri ilə bağlı məqalə haqqında. Varlıq jurnalı. Tehran, 2001, sayı 116-1,s.47-54; 
52. İranın diplomatik mənbələrində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin xarici siyasəti haqqında (1919-1920-ci illər). Diplomatiya aləmi, sayı 7, Bakı, 2004; 
53. İranın Fəvqəladə Qafqaz heyətinin sənədlərində Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti haqqında. Tarix və onun problemləri, sayı 4, Bakı, 2004; 
54. Azərbaycanın orta əsrlər mədəniyyəti və onun İran, Əfqanıstan, Pakistan və Hindistanda təsiri, Pakistanın Tarix və Mədəniyyət jurnalı, iyul-dekabr 2007,28-ci cild, sayı 2, s.151-164.ingilis dilində (Medieval Cultere of Azerbaijan and its Influences in Iran, Afghanistan, Pakistan and India. Pakistan Journal of History and Culture, Vol.28, July-December 2007, no.2,s. 151-164; 
55. Medieval culture of Azerbaijan (Speech by Dr. Eynulla Madatli- Ambassador of the Republic of Azerbaijan in Pakistan Centre of Asian Civilizations), Liberty International, Islamabad, November 2008, p.68 – 76; 
56.Azərbaycan həqiqətləri İran tarixşünaslığında.Bakı, “Təhsil”, 2011.-272 səh; 
57. Azərbaycanın milli bayramı Novruz. “Profil” jurnalı, Kiyev, 19 mart 2011-ci il, sayı 11, s. 52-54; 
58. Heydar Aliyev is the National Leader of the Azerbaijani People. Leader of two epochs – Azerbaijan-Ukrainian relations in terms of Heydar Aliyev life and activites, Kyiv, 2013, s.10-22; 59. Taras Şevçenko –Vətənə dərin məhəbbətin simvolu, “Vsesvit” jurnalı, Kiyev, 2014, sayı 5-6 (ukrayna dilində); 
60. Naxçıvan tarixinin bəzi məsələləri İran tarixşünaslığında.-AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri-İctimai və humanitar elmlər seriyası,Naxçıvan, “Tusi”,2016, sayı 3, s.139-148; 
61.Language and culture of Azerbaijani people in research works by the Iranian historian Ahmad Kasravi ( Azərbaycan xalqının dili və mədəniyyəti məsələləri İran tarixçisi Əhməd Kəsrəvinin tədqiqatlarında). - Taras Şevçenko adına Kiyev Milli Universitetinin “Mova i kultura” jurnalı,18-ci buraxılış, IV cild, Kiyev,2016, s.123-129; 
62. Naxçıvanın tarixi abidələrinin kitabələri Məşədixanım Nemətin tədqiqatlarında.AMEA –nın müxbir üzvü…Məşədixanım Nemətin həyatı və elmi yaradıcılığına həsr olunmuş Elmi-praktik konfransın materialları, Bakı, “Elm və təhsil”, 2016, səh.159-163; 
63. Məşrutə inqilabında Azərbaycanın rolu məsələsi İran tarixşünaslığında , Ukrayna MEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun “Sxidniy svit”(Şərq dünyası) jurnalı, 2016, no.4- rus dilində, s.65-74; 
64.Azərbaycan xalqının və onun dilinin formalaşması məsələsi İran tarixşünaslığında.- “Problemi vsesvitnoy istorii (Ümumdünya tarixinin problemləri). Ukrayna MEA Ümumdünya Tarixi İnstitutu, 2-ci buraxılış, Kiyev, 2016, s.219-230.-rus dilində; 
65. S.Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabında ermənilərin törətdiyi soyqırımları haqqında.-Azərbaycanda və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları, Bakı, 2016, s.566-571. 
66.Azərbaycan xalqının və onun dilinin formalaşması məsələsi İran tarixşünaslığında.- “Problemi vsesvitnoy istorii (Ümumdünya tarixinin problemləri). Ukrayna MEA Ümumdünya Tarixi İnstitutu, 2-ci buraxılış, Kiyev, 2016, s.219-230.-rus dilində. 
67.Attitude towards Azerbaijani turks and Their Language During Rza Shah Period in Iranian Historiography.4 th Internasional Conference Language, literature and Society. January 05 - 08, 2017 Islamabad,Pakistan Academy of Letters, 2017, s.318 
68. İslam həmrəyliyi təcrübəsində milli dəyərlərin yeri və əhəmiyyəti./İslam həmrəyliyi, mədəni müxtəliflik və milli identiklik” Beynəlxalq elmi konfransınında məruzə. Bakı,AMEA İctimai elmlər bölməsi ,Fəlsəfə İnstitutu, AR Prezidenti yanında Bilik fondu, 29 mart 2017-ci il. 
69.Le role et Limportance des tradition nationals dans le context de solidarite islamique. Actes du Colloque “La solidarite islamique”/ sites.unice.fr/|site/vallar/…wp…/ les-actes-du-colloque.doc.2017, p.15-22 
70. Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabında ermənilərin törətdiyi soyqırımlar haqqında./ Azərbaycan və Anadoluda türk müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920). III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 7-10 aprel 2016, Şamaxı. Bakı: AMEA Tarix İnstitutu, 2016, s.566-571 
71. Ustad Şəhriyarın sevgi fəlsəfəsində Vətən və vətənpərvərlik simvolları. I Uluslararası Şəhriyar konqresinin materialları. 1-ci cild, Lefkoşa, 2017, s.28-36 
72. Birinci Dünya müharibəsi illərində Cənubi Azərbaycanın Urmiyə bölgəsində Azərbaycan türklərinə qarşı soyqırımları İran müəlliflərinin əsərlərində./ XX əsrdə türk-müsəlman xalqına qarşı soyqırımları. IV Beynəlxalq elmi konfransın materialları. 22-27 aprel 2017-ci il, Lənkəran. Bakı, AMEA Tarix İnstitutu, 2017, s.418-425 
73. Heydər Əliyev və mədəniyyət siyasətində milli-mənəvi dəyərlər./” Heydər Əliyev və Azərbaycan mədəniyyəti” mövzusunda II Respublika elmi konfransında məruzə, Bakı, 3 may 2017-ci il 
74.İran tarixşünaslığında Azərbaycan türklərinin mənşəyi məsələsi./”Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin actual problemləri” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransda məruzə.01-02 iyun 2017, Bakı, Qərb Universiteti. Qərb Universiteti 
75.İranın Qafqaz siyasətində Azərbaycan məsələsi İran tarixşünaslığında. Qafqazşünasların Birinci Beynəlxalq Forumunun (17-18 aprel 2017) Elmi məruzələri, Bakı, 2017, s. 125-132 
76. Milli hokumətin süqutu və S.C. Pişəvərinin ölümü İran tarixşünaslığında—Tarix və onun problemləri , 2017, sayı 3, s.297-308 
77.Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin Türkiyə ilə əlaqələri bəzi İran tarixçilərinin əsərlərində (1918-1920). “Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, ADPU nəşri, 2017, sayı 3 (18), s.21-34; 
78. Müstəqillik illərində Azərbaycan Respublikasının Türkiyə Cumhuriyyəti ilə münasibətləri İran tarixşünaslığında. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinə həsr olunmuş II Beynəlxalq konfransın (12-14 oktyabr 2017, ADPU) materialları, Bakı,2017, nəşrdə 
79. İran tarixşünaslığında Azərbaycanın adına və tarixi coğrafiyasına münasibət. Akademik Ziya Bünyadovun xatirəsinə həsr olunmuş “Müasir şərqşünaslığın actual problemləri”mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları,16-17 oktyabr 2017-ci il). Bakı, 2017, nəşrdə 
80. Xiyabani hərəkatı İran tarixşünaslığında : tarixi reallıqlar və fərqli yanaşmalar. AMEA Tarix institutu. Elmi əsərlər, 2017, 68-ci cild, səh.90-104. 
81. Azerbaijan-Pakistan: historical relations and ...Scientific Works of The Institute of Philosophy of Azerbaijan National Academy of Sciences, 2017, No. 2 (28), pp.126-135. 
82.İran tarixşünaslığındaŞah İsmayıl Xətainin şəxsiyyətinə münasibət.Ş.İ.Xətainin anadan olmasının 530 illiyinə həsr olunmuş “Xətainin qılıncı və qələmi”mövzusunda respublika elmi konfransının materialları.23 noyabr 2017-ci il,Bakı,Nizami muzeyi, 2017, s. 258-260, -294 s. 
83. Heydər Əliyev və Naxçıvandan başlayan dövlət quruculuğu./ Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir.Mühazirələr toplusu.Bakı, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Bilik Fondu. 2017, səh.94-100.-160s. 
84. Sovet dövründə Azərbaycan İran münasibətləri İran tarixşünaslığında (1920-1941-ci illər). “Tarix, insan və cəmiyyət” jurnalı, 2017, sayı 4 (19), səh.3-14. 
85. History of Azerbaijani people and formation its language in İranian historiography.-Nineteenth-century prose.United States Naval Academy, 2017,Vol.47,İssue 1, pp.78-91 
86. Heydər Əliyev və Hüseyn Cavidin fəlsəfi irsi.-“Heseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr”(Hüseyn Cavid-135) Beynəlxalq elmi konfransının materialları.Bakı,13 dekabr 2017. Bakı. “Elm və təhsil”,2018, səh.35-39. 

Elmi redaktoru olduğu, tərtib etdiyi, ön söz yazdığı, nəşrə hazırladığı kitablar. 
1. Professor İsa Həbibbəyli, Şəhriyar dünyası (Azəraycan və fars dillərində bir yerdə). Tehran, Zufa nəşriyyatı,2000.- redaktoru və nəşrə hazırlayanı; 
2. Akademik Isa Həbibbəylinin “Azərbaycanın böyük mütəfəkkiri Cəlil Məhəmmədquluzadə” kitabına ön sözün müəllifi, nəşrə hazırlayanı və redaktoru -Urdu dilində. İslamabad, Leaf Publication, 2004; 
3. Yaqub Mahmudlu. Azerbaijan – Short history of Statehood. İslamabad, Leaf Publication, 2005. -178p. – redactor; 
4. Yaqub Mahmudlu.Azərbaycanın qisa dövlətçilik tarixi, Leaf Publication, 2005 (urdu dilində) – redactor; 
5. Heydar Aliyev - National leader of Azerbaijan. Islamabad, Leaf Publication, 2008.- tərtibçi və ön sözün müəllifi, ingilis və urdu dillərində; 
6. Məsud Əxtar Şeyx.Yalanlar, yalanlar bir daha yalanlar-Türklərə qarşı erməni uydurmaları və iddiaları. İngiliscədən tərcümə.Bakı,”Təhsil”,2008.—Redaktoru və ön sözün müəllifi; 
7. Pərviz Müşərrəf. Atəş xəttində. Bakı, “Təhsil”, 2009- redaktor; 
8. “Heydar Aliyev” kitabına ön söz.- İslamabad, Leaf Publication, 2010. Ingilis dilində; 
9. Nouruz İn The World. Islamabad , Leaf Publications, 2010.-152p.-Tərtibçi, redaktor və ön sözün müəllifi; 
10. Poetry of Azerbaijan-A Drop in the Ocean (Azərbaycan poeziyası-dəryadan damla), İslamabad, Leaf Publications, 2010.-346 p. -Tərtibçisi, nəşrə hazırlayanı və redaktoru; 
11. Ukraina –Azerbaijan. Ukrainskiy kulturoloqiçniy almanax, Kiyev,2010 -504 s. Ön sözün müəllifi; 
12. İlham Aliyev - Azərbaycan Prezidentinin portreti. Kiyev, Dmitro Buraqo nəşriyyatı, 2011 (ukrayna dilində) –redactor; 
13. Yaqub Maqmudlu. Azerbaydjan – narisi istorii,(Azərbaycan - tarixi oçerklər), ukrayna dilində, Kiyev, Vidavniçiy Dim Dmitro Buraqo, 2011.-154s.- Ön sözün müəllifi və nəşrə hazırlayanı; 
14. Aida İmanqulieva. Vibrani statti. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2011- 173 s.(Seçilmiş əsərləri) –redaktor; 
15. M.Dj.Qasımlı, O.P.Kupçik,A.Y.Damirov. Ukrainsko-Azerbaydjanskie politiçeskie otnoşeniya: istoriya i sovremennost, Kiev, İzdatelskiy dom Dmitriya Buraqo, 2012.-ön sözün müəllifi; 
16. V. Andrianov, H. Mirələmov. Qeydar Aliyev. Kiyev, Dmitro Buraqo. nəşriyyatı, 2013.( ukrayna dilində) – redaktor; 
17. Yaqub Maqmudov. Peremojniy xid idey Qeydara Aliyeva. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2013, -260s.(Heydər Əliyev ideyalarının zəfər yolu) –redaktoru; 
18. O.P.Kupçik, A.U. Damirov. Studentı- Azerbaydjançı qoroda Kiyeva v obşestvenno-politiçeskoy jizni Ukrainı (1900-1917) ,Kiyev, İzdatelskiy dom Dmitriya Buraqo, 2013. –Ön sözün müəllifi;
19. İsa Qabibbeyli. Azerbaydjanska literatura poçatku XX stolittya. (Azərbaycan ədəbiyyatı XX əsrin birinci yarısı), ukrayna dilində, Kiyiv, Vidavniçiy dim Dmitro Buraqo, 2013. -178.- Redaktoru; 
20. R. M. İvanov.Kelb-Ali-Xan Naxçıvanskiy- eqo epoxa ta spadşina (İstoriçni narisi), Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo,2014.-612s. Ukrayna dilində –Redaktoru və nəşrə hazırlayanı; 
21. Mirza-Fatali Axundov Vibrani tvori. Kiyev, Vidavniçiy dim Dmitra Buraqo, 2014.-348s.-Ukrayna dilində- Tərtibçı və redactor; 
22. Mir Cəlal. Yolumuz hayanadır.(Roman) Kiyev, Dmitri Buraqo nəşriyyatı, 2014, (ukrayna dilində) – redaktoru. 

Bəzi məqalələr və müsahibələr: 
1.Əzəmət və gözəlliklər önündə. “Şərq qapısı”,28 fevral 1973; 
2. Gələcək fırtınanın ilk şturmanları – Dekabristlər üsyanının 150 illiyi münasibəti ilə.”Qabaqcıl” qəzeti, 25 dekabr 1975; 
3. Böyük işin başlanğıcı. “Qabaqcıl” qəzeti, 7 aprel 1977-ci il; 
4. Marksın yaxın silahdaşı. “Sovet Naxçıvanı”, 28 noyabr 1980, no.278; 
5. Sosializm yarışının görkəmli nəzəriyyəçisi və təşkilatçısı. “Sovet naxçıvanı”,20 aprel 1980, sayı 94; 
6. İctimaiyyat kursunda “communist əməyi” və “sosializm yarışı”anlayışlarının formalaşdırılması. “Azərbaycan müəllimi”, 13 avqust 1980-ci il,sayı 66; 
7. Volqa sahilində tarixi qələbə.”Qabaqcıl” qəzeti,11 dekabr 1982-ci il; 
8. Sosializm yarışı və kütlələrin yaradıcılıq fəallığının artması. “Sovet Naxçıvanı”, 22 aprel 1982-ci il; 
9. Tərəqqi yollarında.Naxçıvan MSSR – 60 “Sovet Naxçıvanı” 13 iyul 1984-cü il; 
10. Sovet xalqının Böyük Vətən müharibəsi burjua ideoloqlarının əyri güzküsündə. “Sovet Naxçıvanı”29 yanvar 1985, sayı 24; 
11. Yenidənqurma və mənəvi tərbiyə. “Şərq qapısı”, 2 oktyabr 1987.sayı 229; 
12. Sov.İKP XXVII qurultayı ideoloji mübarizə haqqında. “Şərq qapısı”,7 iyun 1987, sayı 1321; 
13. Səngərdən məktublar. “Şərq qapısı”, 23(?) yanvar 1990; 
14. Azərbaycan Demokratik Respublikası. “Şərq qapısı”,27 may 1990-cı il, sayı 114(15654)-(Ş.Məmmədov və Ə.Şəmilovla); 
15. Humanist, fəlsəfi lirika. (Rəsul Rza haqqında) “Şərq qapısı”,9 avqust 1990-cı il; 
16. Azərbaycan Demokratik Respublikası. “Şərq qapəsə”, 27 may 1990-cı il; 
17. Xalq üçün döyünən ürək. (N.Nərimanov -120), “Şərq qapısı”, 14 aprel 1990; 
18. Son söz deputatlarındır. Müsahibə. “Şərq qapısı”, 24 noyabr 1990; 
19. Azərbaycan xalqının istiqlalı. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 28 may 1991, sayı 99; 
20. Azərbaycan xalqının istiqlalı.”Şərq qapısı”,28 may 1991-ci il,sayı 99; 
21. Batabatda sakitlik idi. “Şərq qapısı”, 19 yanvar 1992; 
22. Şəhid şair - Əhməd Cavad. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 1993, sayı 27; 
23. Naxşıvan Araz Türk Hökumıti. İki sahil qəzeti, Bakı, 1993, sayları 2 iyul, 9 iyul və 31 oktyabr 1992-ci il; 
24. Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyəti. “Şərq qapısı” qəzeti, Naxçıvan, 1994, sayı 114; 
25. Doktor Cavad Heyət. “Şərq qapısı”, 13 yanvar 1996-cı il, sayı 3; 
26. Azadlıq uğrunda mübariz. (Fətəli xan Xoyski -120). “Şərq qapısı”, 1 fevral 1996-cı il, sayı 8; 
27. Təbrizdə nəşr edilən “Körpü” həftəliyinə müsahibə. 8 dekabr 1998; 
28. “Naxçıvanin siyasi tarixi” kitabı – yaxın tariximizin kobud saxtalaşdırılması. “Azərbaycan” qəzeti, 14 dekabr 2001-ci il; 
29. Azərbaycan –Yunanıstan : diplomatic əlaqələrin on ili. “Azərbaycan” qəzeti,7 aprel 2002, sayı 73; 
30. Səməd Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” kitabı.-“Azərbaycan”qəzeti. 01.12.2002; 
31. İranın Fövqəladə Qafqaz heyəti Azərbaycan Cumhuriyyətində.”Azərbaycan” qəzeti, 15 yanvar 2002-ci il, sayı 11; 
32. Heydər Əliyev və Azərbaycan – Pakistan münasibətləri. “Azərbaycan” qəzeti, 15 avqust 2003-cü il; 
33. Həmid Nitqinin şerlər kitabı İslamabadda.“Ədəbiyyat”qəzeti. 8 oktyabr 2004-cü il, sayı 39 (3426); 
34. Azərbaycan Respublikasının Dipljmatik xidmətinin 90 illiyinə həsr olunan konfransda məruzə.- Diplomatiya aləmi, sayı 24, Bakı, 2009; 
35. “Naşir” jurnalına müsahibə.- Azərbaycan naşirlər və poliqrafçılar birliyinin “Naşir” jurnalı ,Bakı, 2013,sayı 4, s.44-48; 
36. “Sizin Tarasınız (Şevçenko) vardır, qələbəniz də olacaq”(Ye u vas Taras bude ye peremoqa).Literaturna Ukraina, qəzeti,29 travnya (mart) 2014, sayi 22 - ukrayna dilində; 
37. Bizim strateji kursumuz milli iqtisadiyata zərər vurmayan avrointeqrasiyadır.”Biznes” jurnalına müsahibə, Kiyev,14 aprel 2014, sayı15(1106), s.22-25; 
38. Taras Şevçenko – Vətənə dərin məhəbbətin simvolu. “Den” qəzeti, Kiyev, 6 bereznya 2014, no.42; 
39. Quba tarixi – Vətən tarixinə qiymətli töhfə. 525-ci qəzet, 29 mart 2016; 
40. Müəllimim və dostum. Professor Sevindik Vəliyev haqqında. “Yeri görünən İşıqlı insan”kitabı. Bakı, 2016; 
41. Pakistanda 7 ildən sonra 7 gün. 525-ci qəzet, 28 yanvar 2017, sayı 16 (4753), səh. 8-9; 
42. Tanıdığım və sevdiyim Əfqanıstan.”Tarixi şəxsiyyətlər” jurnalı, dekabr 2016, Bakı, 52-57; 
43. Kiyevdə Heydər Əliyev parkı...” Tarixi şəxsiyyətlər” jurnalı; 
44.Lüğət yaradıcılığına qiymətli töhfə.Prof. Q. Qolkarianın “Azərbaycan türkcəsi-farsca səlis sözlük” kitabı barədə. Şahin Fazillə birlikdə. “Ədəbiyyat” qəzeti, 11 fevral 2017,s.12. 
45. Universitetlər adasının Şəhriyar sevgisi.-525-ci qəzet, 2 may 2017-ci il; 
46. Tarixi şans – Qurtuluş, Azərbaycan qəzeti, 15 iyun 2017-ci il 
47. İslam həmrəyliyi təcrübəsi və milli-mənəvi dəyərlər. Azərbaycan qəzeti, 6 iyul 2017-ci il 
48. Doktor Cavad Heyətin Azərbaycan sevgisi və Bakı vurğunluğu. 525-ci qəzet, 12 avqust 2017 
49. ”Cənubi Azərbaycanlıların ana dili uğrunda mübarizəsi “ kitabı barədə düşüncələr. 525-ci qəzet, 12 sentyabr 2017. 
50. 25 il vətəndaşlıq mövqeyində 525-ci qəzetin 25 illiyi münasibəti ilə təbrik. 525-ci qəzet, 20 noyabr 2017 
51. Heydər Əliyev şəxsiyyətinin sərhədləri aşan cazibəsi.“Respublika”qəzeti,13dekabr 2017-ci il 
52. Cumhuriyyət tarixinə dair sənədlər akad.Ramiz Mehdiyevin təhlilindəş “Xalq qəzeti”, 1 fevral 2018-ci il, sayı 23(28699) 
53. Mirzə Bala Məhəmmədzadə irsinə dair dəyərli araşdırma.-525-ci qəzet, 27 fevral 2018-ci il. 

İştirak və məruzə etdiyi beynəlxalq elmi konfranslar:
7-10 aprel 2016-ci il- Azərbaycan və Şərqi Anadoluda türk-müsəlman əhaliyə qarşı soyqırımları (1914-1920) III Beynəlxalq elmi konfransı,AMEA Tarix institutu. Məruzə: S.Sərdariniyanın “İrəvan müsəlman yurdu olmuşdur” əsərində ermənilərin törətdiyi soyqırımlar haqqında; 
16 mart 2017-ci il – “Azərbaycanda Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə nail olunmasında elm və tədqiqatların rolu”, Bakı, AMEA.Çıxış: Dayanıqlı inkişaf məqsədlərində Fəlsəfə institutunun üzərinə düşən vəzifələr; 
29 mart 2017-ci il – “İslam həmrəyliyi, mədəni müxtəliflik və milli identiklik” beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, AMEA, İctimai elmlər bölməsi və “Bilik” fondu, 2017. Məruzə: İslam həmrəyliyində milli-mənəvi dəyərlərin yeri; 
11-14 aprel 2017-ci il – Yakın Doğu Üniversitesi I. Uluslararası M.H.Şehriyar anısına Edebi Kongre, Lefkoşa-Kuzey Kıbrıs Türk Cümhuriyyəti, 2017. Məruzə: Şəhriyarın yaradıcılığında vətən və doğma yurd sevgisi; 
17-18 aprel 2017-ci il – Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu, Bakı, 2017, AMEA Qafqazşünaslıq İnstitutu, Məruzə: Müstəqilliyin ilk illərində İranın Qafqaz siyasətində Azərbaycan; 
22-27 aprel 2017-ci il – “XX əsrdə Türk-Müsəlman xalqlarına qarşı soyqırımları” IV beynəlxalq elmi konfrans, AMEA Tarix İnstitutu, Lənkəran. Məruzə: Cənubi Azərbaycanın Urmiyə bölgəsində ermənilərin törətdiyi soyqırımları İran tarixşünaslığında. 
01-02 iyun 2017-ci il – “Müasir dəyişən dünyada xalqların milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin aktual problemləri” beynəlxalq elmi konfrans, Bakı, Qərb universiteti, 01-02 iyun 2017-ci il.Məruzə: Heydər Əliyev və milli –mənəvi dəyərlər.

© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019