az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


"Elmi əsərlər" Beynəlxaq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2021, №2 (37)

İÇİNDƏKİLƏR
 
İlham Məmmədzadə (Azərbaycan)
Mədəni-tarixi epistemologiya məsələsinə dair
 
Eynulla Mədətli, Qabil Camalov (Azərbaycan)
Təbrizdə Məhəmməd və Hüseyn Naxçıvani qardaşlarının maarifçilik fəaliyyətləri
 
Əbülhəsən Abbasov (Azərbaycan)
Yeni İpək yolu qlobal dünya nizamının formalaşması kontekstində
 
Cemalnur Sargut (Turkiyə)
Samıha Ayverdı‘s understandıng of futuwwa
 
Faiq Ələkbərli, Zeynəddin ġabanov (Azərbaycan)
XIX-XX əsrlər Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixinə aid üçcildlik yeni əsər
 
Birgit Biehl (Almaniya)
I.V.Fon Hötenin ―Şərq-Qərb divanı‖na əsaslanan Şərq və Qərb mədəniyyətinə təsiri və qarşılıqlı əlaqəsi
 
Aslambek Akayev (Rusiya)
Çeçenistanda islam: tarixi-mədəni və müasir vəziyyət
 
Əlişirin Şükürov (Azərbaycan)
Ehtimal nəzəriyyəsi ilə Qeyri-səlis məntiqin elmi-fəlsəfi müqayisəsi və bədii yaradıcılıqda ifadə konsepsiyası
 
Nicat Məmmədov (Azərbaycan)
Mir Möhsün Nəvvabın ictimai-siyasi görüşləri
 
Rəşidə Çix (Fransa)
Kontekstdə sufilik (Osmanlı dövründə Misirin din tarixinə töhfə)
 
Sabir Behbudov (Azərbaycan)
Maarifçilik dönəmində milli və dini dəyərlər
 
Nagima Bayteneva (Qazaxıstan)
Религиозно-мифологические основания древнетюркского мировоззрения
 
Salih Çift (Türkiyə)
Tasavvuf araştırmalarının Türkiye‘deki öncü ismi: Süleyman Uludağ
 
Mirnazim Cəfərov(Azərbaycan)
Müasir dövrdə mədəniyyətlərarası dialoq,mültikulturalizm və din məsələləri
 
Toğrul Salmanzadə (Azərbaycan)
Yeni dünya nizamında sivilizasiya amili
 
Xanımağa İsmayılova (Azərbaycan)
Heydər Əliyevin Nizami Gəncəvi irsinə qayğısı
 
Qoşqar Bağırov (Azərbaycan)
Siyasət və əxlaq münasibətləri problemi dövlətçilik və milli şüur kontekstində
 
OXUCU RƏYİ

 
 
© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019