az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ JURNALIN 2018-Cİ İLDƏ 1-Cİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

XARİCİ ÖLKƏ TƏDQİQATLARI üzrə Benmoussat ABBES AMMAR “Müasir Qərb dominantlığının perspektivləri”, Агамали МАМЕДОВ, Ольга ЯКУШИНА “Отражение проблем идентичности в современных социологических теориях”,  Богдан БЕРНАДСКИЙ ““Дашнакцутюн” и царские спецслужбы”;

SOSİOLOGİYA ixtisası üzrə Səadət Məmmədovanın “Sosial dövlət idarəçiliyin daha təkmil forması kimi”, Fəridə Tağızadənin “Ailə sosial işin obyekti kimi”;

PSİXOLOGİYA ixtisası üzrə Zeynəb Həcəmovanın “Heyətin idarə edilməsinin əsas konsepsiyaları və funksiyaları”;

SİYASİ ELMLƏR ixtisası üzrə İsaxan Vəliyevin “Dövlət siyasətində prioritet hədəflər: güclü dövlət, müstəqil siyasət, yüksək sosial rifah”, Aydın Əlizadənin “Azərbaycanda qırmızı terror:“sağ-trotskiçi ehtiyat mərkəzinin əksinqilabi milliyyətçi təşkilatı”nın işi (1938-1956)”, Güldanə Babayevanın “Erməni təcavüzü və onun geosiyasi mahiyyəti haqqında”,  Лилия Mирзазаде “Армянский терроризм: идея и ее последовательное воплощение”, Şahin Bağırovun “Sosial qayda-qanunlara nəzarət mexanizmi: siyasi elita və siyasi etika”, Наргиз Mамед-заде “Проблема территориальной целостности и ее влияние на национальную безопасность современных государств”, Xalid Niyazovun “KİV-in informasiya siyasətinin formalaşmasında rolu”, Gülgün Quliyevanın “Müasir geosiyasi sistemdə güc faktoru: elmi-siyasi təhlil”, Elgün Səfərovun “Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2030 dayanıqlı inkişaf məqsədləri və gender bərabərliyi”, Günel Məliklinin “Azərbaycan Respublikasında sosial inkişafin təkmilləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən sosial siyasət”, Hümeyrə Mustafayevanın “Tələbə gənclər: gələcək haqqında düşüncələr”, Наргиз Юсубова “Ведущая роль дипломатии ООН в определении статуса Косово”, Rəcəb Babayev “Qloballaşmanın beynəlxalq terrorçuluğa təsiri”, Sevil Əliyevanın “Müasir Azərbaycanda uşaq məsələləri və demokratik təsisatlar”;

İSLAM FƏLSƏFƏSİ VƏ DİNŞÜNASLIQ ixtisası üzrə Səbinə Nemətzadənin “İslam kalliqrafiyasında estetik dəyərlər”,

MƏNTİQ ixtisası üzrə Əlikram Tağiyevin “Neopozitivizm: məntiqi və linqvistik istiqamətlər”, Şəfəq Hacıyevanın “Anlayışların mahiyyəti, strukturu və funksiyaları”;

OXUCU RƏYİ bölməsində isə Eynulla Mədətlinin “Birgə yaşayış fəlsəfəsi və milli identikliyin formalaşması probleminin bəzi aktual məsələləri (İlham Məmmədzadənin “Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması” əsəri haqqında düşüncələr)” yazıları yer almışdır.

Qeyd edək ki, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan jurnalın baş redaktoru fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadə, baş redaktorun müavini fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eynulla Mədətli, məsul katibləri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbib Hüseynov və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəddin Şabanovdur. 
 

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019