az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ JURNALIN 2018-Cİ İLDƏ № 2 SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

 

XARİCİ ÖLKƏ TƏDQİQATLARI

“Евгений ТЮГАШЕВ “Гуманизм в парадигмальном поле социальной философии”;

 

SOSİOLOGİYA
Rəfail HƏSƏNOV “Sosial dövlət: mahiyyəti və məzmunu” və  Gülnar NƏZƏROVAN “İnsan alveri qurbanlarının cəmiyyətə reinteqrasiya mexanizmi”;

 

PSİXOLOGİYA
Lamiyə QURBANOVA “Qadınlığın psixoloji mahiyyəti”,  Камиля РАГИМОВА “Aспекты социальной перцепции на материале произведения Aнара "Шестой этаж пятиэтажного дома” və Sevinc SARIYEVA “Şagird kollektivində emosional münasibətlərin tədqiqinə dair”;

 

SİYASİ ELMLƏR
Habil QURBANOV “Multukulturalizmin insan hüquq və azadlıqları sistemində yeri”, Cavaniir FEYZİYEV “Türk dövlətçiliyinin genezisi: tarixi-siyasi münasibətlərin dinamikası”,  Джейла Ибрагимова “Развития азербайджанских СМИ в контексте политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева”, Гюльдана БАБАЕВА “Эволюция демократических форм: от Афинской республики до современного Азербайджанского общества” Анар БАГИРОВ “О моральной природе харизматического лидера и власти”, Mirnazim CƏFƏROV “Müasir dövrdə Azərbaycanda din və ictimai тəhlükəsizliyin aktual problemləri”, Etibar ƏSƏDOV “Siyasi-mədəni dəyərlərin və milli kimliyin qorunmasinda KİV-in rolu”, Zaur İBRAHİMOV “Heydər Əliyev fondunun humanitar sahədə fəaliyyəti”, Fariz MƏMMƏDLİ “Çinin Xəzər-Qara dəniz hövzəsi strategiyasi və Azərbaycanla geosiyasi münasibətlərinin əsas xüsusiyyətləri. Azərbaycan-Çin münasibətləri”, Азиза АГАЕВА “Роль азербайджанского языка в идейно-политическом прогрессе общества в конце XIX - начале XX вв.”, Nərminə QASIMOVA “Multikulturalizm torerantlığın təcəssümü kimi”,  Рауф МАМЕДОВ “Общественно-политические взгляды исламских модернистов на западе (вторая половина XX века – начало XXI век)”;

 

İSLAM FƏLSƏFƏSİ VƏ DİNŞÜNASLIQ

Leyla MƏLİKOVA “İslam reformizminin bəzi aspektləri”, Yasəmən QARAQOYUNLU (MAHMUDOVA) “İslam dövrü Azərbaycan mədəniyyətinin sosial - fəlsəfi xarakteristikası. Heterodoks İslam”, Elçin HƏSƏNLİ “Türkiyə və Azərbaycan nümunəsində dünyəvi dövlətdə dini təhsilin problemləri”, Yeganə RƏHNULLA “Əbdülqəni Nuxəvi Xalisəqarizadənin kolleksiyasında  - “Əsmaul-Husna”ya dair əsərlər”,  Məmmədtağı RZAYEV “Müxtəlif dini sistemlərdə xeyirxahliq və rəhmlilik problemi”;


MƏNTİQ
Ариф БУНИЯТОВ “Cравнительный анализ методологических парадигм классической и нечеткой логической концепций”, Məlahət TAĞIYEVA “Dil və təfəkkürün dialektik vəhdəti”, Almaz HƏSƏNOVA “Azərbaycanda məntiq elminin inkişafı”;


YUBİLEYLƏR
Sevinc HƏSƏNOVA “İlham Məmmədzadə - 65. Etikadan fəlsəfəyə: yanaşma, üslub və metodologiyalar axtarışında” və Yeni nəşrlər haqqında məlumatlar yer almışdır.


Qeyd edək ki, AMEA Fəlsəfə İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çap olunan jurnalın baş redaktoru fəlsəfə elmləri doktoru, professor İlham Məmmədzadə, baş redaktorun müavini fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Eynulla Mədətli, məsul katibləri fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Həbib Hüseynov və fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Zeynəddin Şabanovdur.

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019