az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” BEYNƏLXALQ ELMİ-NƏZƏRİ JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Aytək ZAKİRQIZININ (MƏMMƏDOVA) “Azərbaycanın dünya mədəniyyəti tarixində iz qoyan böyük dühaları”, Nizami MƏMMƏDOVUN (Rusiya) “Qloballaşma dövründə mədəniyyət”, Nailə ƏSƏDOVANIN “Yeni dövr estetik təfəkkürü və onun incəsənətdə atributiv ifadəsi Qərb mədəniyyəti kontekstində”, Zaim XƏNŞƏLƏVİNİN (Əlcəzair) “İslamda hürufizm, qnostisizm və əl-kimya:epistemoloji perspektivlər”, Əbülfəz HÜSEYNOVUN “Elmi idrak haqqında müasir  təsəvvürlər”, Allessandro FIQUSUN(İtaliya) “Mədəni identiklik, miqrasiya və millətçilikdən xaric”, Şölət ZEYNALOVUN “Dialoq  mədəniyyəti  və kommunikasiya müasir inkişafin hərəkətverici qüvvəsi kimi”, Lea RAZONUN (Fransa) “Həmrəylik konsepsiyasının müqəddiməsində qardaşlıqların rolu, Osmanlı imperiyası – Türkiyə”, Həlimə QAFAROVANIN “Sosial fəlsəfədə davamlı inkişaf  və proqnozlaşdırma problemi”, Səadət MƏMMƏDOVA NIN“Sosial həmrəylik və sosial məsuliyyət dövlət-cəmiyyət-vətəndaş münasibətlərinin  təməl əsasları kimi”, Taxir MAHAMATOVUN (Rusiya) “Maarifçiliklə mənlik şüurunun inkişafi” Tural ŞİRİNİN “Dünyanın gələcəyinə olan təhdidlər: sivilizasiyaların mübarizəsi”,  Nurəddin MEHDİYEVİN  “Beynəlxalq informasiya müharibələrində İKT amili”, Larussi MIZURINİN (Tunis) “Müasir dünyada İslam dini mətnlərinin instrumentallaşmasının bəzi problemləri”,  Сагади  БУЛЕКБАЕВ, Ахан  БИЖАНОВ ( Казахстан) “Тюркская составляющая восточного ренессанса”,  Əminə ƏLİYEVA NIN “Xəlvətiyyə təriqətinin yaranması və inkişafı haqqında”, Rəşad ƏYYUBZADƏNİN “Qloballaşma və dünya inkişafı”, Şəhla ABDULLAYEVA “Modernləşmə və moda”, Günel MƏLİKLİNİN “Azərbaycan milli inkişaf sistemində konstitusiya”, Эльхан  АБДУЛЛАБЕКОВ “Развитие христианской нравственности в посланиях апостолов” məqalələri jurnalın bu sayında dərc edilib.

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019