az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


    XƏBƏRLƏR                                                                                                         

“ELMİ ƏSƏRLƏR” JURNALININ NÖVBƏTİ SAYI ÇAP OLUNUB

 Faiq Ələkbərli, Zeynəddin Şabanov “XIX-XX əsrlər Azərbaycan türk fəlsəfi və ictimai fikir tarixinə aid üçcildlik yeni əsər”, Birgit Biehl (Almaniya) “I.V.Fon Hötenin “Şərq-Qərb divanı”na əsaslanan Şərq və Qərb mədəniyyətinə təsiri və qarşılıqlı əlaqəsi”, Aslambek Akayev (Rusiya) “Çeçenistanda islam: tarixi-mədəni və müasir vəziyyət”, Əlişirin Şükürov “Ehtimal nəzəriyyəsi ilə Qeyri-səlis məntiqin elmi-fəlsəfi müqayisəsi və bədii yaradıcılıqda ifadə konsepsiyası”, Nicat Məmmədov “Mir Möhsün Nəvvabın ictimai-siyasi görüşləri”, Rəşidə Çix (Fransa) “Kontekstdə sufilik (Osmanlı dövründə Misirin din tarixinə töhfə)”, Sabir Behbudov “Maarifçilik dönəmində milli və dini dəyərlər”, Nagima Bayteneva (Qazaxıstan) “Религиозно-мифологические основания древнетюркского мировоззрения”, Salih Çift (Türkiyə) “Tasavvuf araştırmalarının Türkiye’deki öncü ismi: Süleyman Uludağ”, Mirnazim Cəfərov “Müasir dövrdə mədəniyyətlərarası dialoq,mültikulturalizm və din məsələləri”, Toğrul Salmanzadə “Yeni dünya nizamında sivilizasiya amili”, Xanımağa İsmayılova “Heydər Əliyevin Nizami Gəncəvi irsinə qayğısı”, Qoşqar Bağırov “Siyasət və əxlaq münasibətləri problemi dövlətçilik və milli şüur kontekstində” və “oxucu rəyi” rubrikasında Əziz Məmmədovun “Lütfi Zadənin Qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsinin fəlsəfi mahiyyətinin tədqiqinin aktual istiqamətlərinə dair” və Samira Dadaşovanın “О книге «Философия взаимодействия культур и Новый Шелковый Путь» məqalələri yer alıb.

©AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019