az / en


Tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlər


ICI Journals Master


Web of science


Research gate


Scopus


Web of knowledge


Google Scholar


academia,edu


elibrary.ru


"Elmi əsərlər" Beynəlxaq elmi-nəzəri jurnal. Bakı: 2022, №1 (38)

İÇİNDƏKİLƏR
 
İlham Məmmədzadə, Eynulla Mədətli, Füzuli Qurbanov (Azərbaycan)
İpək Yolu boyunca mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsirinin fəlsəfəsinə dair maraqlı tədqiqat
 
Seymur Talıbov (Azərbaycan)
Liderlikdə şəxsiyyətin rolu: siyasi təlimlərdəki yanaşmalar və pandemiya dönəmi reallıqlarının təhlili.
 
Denis Qril (Fransa)
İbn Ərəbi və kateqoriyalar.
 
Aydın Əlizadə (Azərbaycan)
Azərbaycan dilinin dövlət dili elan edilməsi və onun xalq təsərrüfatı sahələrində tətbiqi (1956–1959).
 
Имре Пачаи (Венгрия)
Общие элементы менталитета венгерского и тюркских народов в обычаях, верованиях и народных изречениях.
 
Dilarə Müslümzadə (Azərbaycan)
İmmanuil Kant etikasının formal xarakteri məsələsinə dair.
 
Quido Amoretti (Ġtaliya)
Müharibədən sonrakı təcridin psixoloji nəticələri.
 
Məhəmməd Cəbrayılov (Azərbaycan)
Geosiyasi nəzəriyyələrin inkişafında imperializm və Cənubi Qafqaz.
 
Aygül Demeuova (Qazaxıstan)
Türk dini dünyagörüşlərində ümumvəhdət və harmoniya prinsipinin qoyuluşu problemi
 
Анар Багиров (Azərbaycan)
Cущность политического Kарла Шмитта.
 
Şölət Zeynalov (Azərbaycan)
Kommunikasiya və dialoq mədəniyyəti problemi: zaman və məkan paralelliyi kontekstində.
 
Nailə Əsədova (Azərbaycan)
Qərb intibahı və antroposentrik paradiqma.
 
Ляман Караева (Azərbaycan)
Энергетичеcкая cфера двуcторонних Aзербайджано - Pоссийских взаимоотношений.
 
Günel Heydərova (Azərbaycan)
Dövlət, qanun və ədalət probleminin əsaslarına dair.
 
Şahin Bağırov (Azərbaycan)
ABŞ-da siyasi elitaların tədqiqinin tarixi-siyasi aspektlərinin öyrənilməsi.
 
Fərəh Sadıqova (Azərbaycan)
Bəzi Şərq xalqlarının dini-fəlsəfi dünyagörüşündə həyatın mənası məsələlərinə fəlsəfi baxış.
 
Fəxriyyə Məmmədzadə (Azərbaycan)
İnformasiya etikası və İKT: pandemiya mərhələsinin etik problemləri kontekstində.
 
Arzu Nadirzadə (Azərbaycan)
Sosial ünsiyyət anlayışı və onun müasir növlərinin yaranmasını şərtləndirən amillər.
 
Yubileylər

 
© AMEA Fəlsəfə İnstitutu - 2019